Naam

E-mail adres

Kies de vorm van je sticker:
Vierkant
Rond
Rechthoek
Ovaal
Vrije vorm

Kies de ondergrond:

Wat is het formaat:
Breedte (in mm)

Hoogte (in mm)

Aantal

Opmerkingen

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Art.1 Toepasselijkheid

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden verricht door Combiflex BV. Afwijkende voorwaarden, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Combiflex BV schriftelijk werden bevestigd.

 1. Door met Combiflex  BV een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de door Combiflex  BV gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.
 2. Voor zover er in deze voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke regelingen.

 

Art.2 Algemeen

 1. Onder “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan : ieder rechtspersoon of natuurlijk persoon, die met Combiflex  BV een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
 2. Wijzigingen van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor Combiflex BV kunnen ontstaan, en annulering van een overeenkomst, zonder toestemming van Combiflex BV zijn niet bindend, behalve indien zulks op grond van de wet gevorderd kan worden of in zover hierin door de voorwaarden wordt voorzien.
 3. Bedingen, op grond waarvan Combiflex BV een leveringsverplichting op zich neemt zonder dat de wederpartij zich tot afname der betrokken goederen verbindt, dan wel op grond waarvan de hoeveelheid en/of de prijs der te leveren respectievelijk af te nemen goederen aan een voorbehoud zijn verbonden, zijn niet bindend.

Art.3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle door Combiflex BV gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel verblijvend. Kleurafwijkingen en/of tussentijdse wijzingen kunnen niet worden uitgesloten.
 2. Combiflex BV heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Art.4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1.  Combiflex BV is aan haar schriftelijke aanbiedingen en aan door wederpartij aan Combiflex BV gegeven opdrachten pas dan gebonden, wanneer Combiflex BV de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien Combiflex  BV een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de door de wederpartij verstrekte opdracht. Een opdracht kan door wederpartij schriftelijk dan wel telefonisch worden gegeven, waarbij de wederpartij in ieder geval naam, adresgegevens, de gewenste goederen dient te vermelden.
 2. Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzingen en/of toezeggingen hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan namens Combiflex  BV door personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door Combiflex BV schriftelijk worden bevestigd.
 3. In geval de wederpartij naar oordeel van Combiflex  BV niet voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst, is Combiflex  BV gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan Combiflex BV krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.

Art.5 Prijzen en tarieven

 1. Alle door Combiflex BV gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijzingen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald
 2. Prijzen van Combiflex  BV zijn gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien vóór of, indien in termijnen wordt geleverd, tijdens de levering, enige verhoging van die (kost) prijsbepalende factoren optreedt, heeft Combiflex  BV het recht een evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. De Combiflex  BV vermelde prijzen zijn nog steeds exclusief BTW, eventuele invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Combiflex BV is gerechtigd elke wijziging in deze tarieven aan de wederpartij door te berekenen.

Art.6 Levering

 1. De levering geschiedt af magazijn van Combiflex BV, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De met een levering verbonden kosten worden aan de wederpartij in rekening gebracht.
 2. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de te leveren goederen het magazijn van Combiflex BV verlaten. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor rekening en risico van de wederpartij.
 3. Leveringstermijnen gelden bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, dit laatste behoudens indien er sprake is van grove schuld of nalatigheid, of partijen, gezien de duur van de overschrijding, in onderling overleg tot ontbinding besluiten.

Art.7 Overmacht

 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Combiflex BV gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de wederpartij en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, schaarste aan grondstoffen, brand, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Combiflex BV kan worden gevergd.
 2. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is naast Combiflex BV ook de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft Combiflex  BV recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
 3. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen , hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, onder verplichting al hetgeen hem reeds geleverd was naar Combiflex  BV terug te zenden voor rekening en risico van de wederpartij, indien de wederpartij kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de wederpartij niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Art.8 Aansprakelijkheid

 1. Combiflex BV is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de wederpartij of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Combiflex BV verleende diensten of geleverde producten, tenzij de geldende regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.
 2. Kleuren in drukwerk die door de wederpartij worden aangeleverd worden exact overgenomen. Indien de wederpartij geen duidelijke PMS nummers kan overleggen zal het drukwerk op cymk basis worden gedrukt conform het aangeleverde bestand. Achteraf kan hier geen aanspraak meer op gemaakt worden voor retourname goederen of reclame.
 3. PMS nummers op een andere ondergrond dan wit, kunnen visueel een ander effect geven. Indien vooraf geen uitdrukkelijke instructies zijn opgegeven kunnen wij nimmer aansprakelijk zijn voor het niet behaalde resultaat als gewenst.

Art.9 Klachten

 1. Onder klachten dienen te worden verstaan alle grieven van de wederpartij inzake de uitgeleverde levering.
 2. De wederpartij is verplicht de geleverde goederen terstond bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen.
 3. Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien ze schriftelijk zijn ingediend en genoemd schrijven, hetwelk een omschrijving van de klachten dient te bevatten, binnen zes dagen na de levering, dan wel na het ontdekken van een eventueel verborgen gebrek, in het bezit van Combiflex  BV zijn, onverminderd het bepaalde in de vorige leden. De goederen waarop de klacht betrekking heeft dienen door de wederpartij voor Combiflex BV ter beschikking worden gehouden. Behoudens schriftelijke toestemming van Combiflex BV is het wederpartij niet toegestaan de goederen waarop de klacht betrekking heeft te retourneren aan Combiflex BV.
 4. In geval van een gerechtvaardige klacht is Combiflex BV uitsluitend verplicht om zo spoedig mogelijk tot vervanging of herstel over te gaan, zonder dat Combiflex BV aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel door de wederpartij of derden gelden schade.
 5. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van de wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde goederen niet opgeschort.

Art.10 Garantie

 1. Combiflex BV staat in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde goederen en/of de door haar verleende diensten, een en ander met inachtname van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald.
 2. Combiflex BV verleent uitsluitend op de door haar geleverde en verwerkte materialen garantie gedurende één jaar vanaf de factuurdatum. Garantie voor de door Combiflex BV geleverde materialen en goederen wordt slechts gegeven indien en voorzover de fabrikant/leverancier van de grondstof materialen en goederen deze garantie versterkt.
 3. Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen, respectievelijk het herstellen van de betrokken materialen.
 4. Aanspraken op garantie worden niet erkend, indien de materialen voor andere dan de normale doeleinden wordt gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze wordt behandeld, gebruikt of onderhouden.
 5. Indien het herstel of de vervanging van de materialen door de wederpartij zelf plaatsvindt, vervalt in ieder geval de voornoemde garantie.
 6. Indien wederpartij haar verplichtingen niet nakomt, word Combiflex BV als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar (garantie)verplichtingen.

Art.11 Betaling

 1. Alle betalingen dienen binnen 15 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt of te worden gestort op een door Combiflex BV aangewezen Bank- of Girorekening, tenzij anders vermeld in specifieke betalingsvoorwaarden.
 2. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Combiflex BV
 3. In geval van deellevering is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
 4. Combiflex BV is niet verplicht de wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Iedere betaling door wederpartij wordt geacht te strekken ter voldoening van de oudste openstaande vordering, ook indien deze vordering bestaat uit verschuldigde rente dan wel incassokosten.
 6. De wederpartij heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in gebreke zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
 7. Vanaf de dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken, is de wederpartij aan Combiflex BV een rente van 2 % per maand wegens te late betaling verschuldigd over het opeisbare bedrag.
 8. Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke innings kosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 125,-
 9. Combiflex BV heeft steeds het recht om zowel vóór als ná de totstandkoming van de overeenkomst een zekerheidsstelling tot betaling te eisen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Combiflex BV totdat de zekerheid is gesteld: een en ander onverminderd het recht van Combiflex BV op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst, een en ander zonder enige rechtelijke tussenkomst en zonder dat Combiflex BV deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Art.12 Eigendomsrecht

Alle geleverde goederen blijven eigendom van Combiflex BV totdat alle vorderingen, daarin begrepen , rente en (buiten-) gerechtelijke kosten volledig zijn betaald. De wederpartij is gerechtigd om de goederen op normale wijze weder te verkopen en/of te verwerken, de betaling daarvan nog niet volledig heeft plaatsgevonden, is de wederpartij niet gerechtigd de goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin van het woord aan derden te doen dienen. De wederpartij is verplicht de goederen op eerste verzoek van Combiflex BV aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen, bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden, deze desverlangd aan Combiflex BV terug te geven.

Art.13 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Door Combiflex  BV aan wederpartij verstrekte tekeningen, schema’s, teksten, schetsen, berekeningen, ontwerpen, specificaties en dergelijke mogen niet worden verveelvoudigd of door wederpartij aan derden ter beschikking worden gesteld of verkocht, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Combiflex BV. Combiflex  BV behoudt zich de uitdrukkelijke eigendom voor van de in dit artikel genoemde producties.
 2. Bij overtreding van de in lid 1 van dit artikel genoemde bepaling, verbeurt de wederpartij een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 250,-, onverminderd het recht van Combiflex BV tot het verhalen van de door haar geleden schade en gemaakte kosten op de wederpartij.

Art.14 Ontbinding

Onverminderd de Combiflex  BV verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan Combiflex  BV een overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, in geval de wederpartij met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is of in gebreke blijft, de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, wederpartij de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen en/of vermogen beslag wordt belegd, of in geval wederpartij zijn bedrijf verkoopt of liquideert.

Art.15 Geschillen

 1. Op alle door Combiflex BV gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien wederpartij in Europa is gevestigd, wordt elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst, alsook elk ander geschil, verbad houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, in eerste instantie beslecht door de competente rechter van het arrondissement ’s-Hertogenbosch.

Art.16 Conversie

 1. Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan treedt voor deze bepaling(en) van rechtswege in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige beding(en). De overige bepalingen in de algemene voorwaarden behouden alsdan zoveel mogelijk hun geldigheid.